Algemene voorwaarden België

Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen (GR) voor pakketreisovereenkomsten (PRO) deel A

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de PRO die vanaf 01/07/18 wordt geboekt en wordt geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21/11/17.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de PRO (PRW art. 5,1°)

§1. De organisator en ook doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een PRO de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) reisbestemming(en), route en verblijfsperiode, met data en aantal nachten;

b) vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, plaatsen, en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, duur en plaats van tussenstops en aansluitingen, indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld. De informatie moet slechts verstrekt worden in de mate dat de organisator er over beschikt of opportuun acht ze mee te delen.

c) ligging, voornaamste kenmerken en categorie van de accommodatie volgens de regels van bestemming;

d) verstrekte maaltijden

e) bezoeken, excursies of andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voorpersonen met beperkte mobiliteiten;

 

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over annulering en/of bijstandsverzekeringen;

 

§2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);

 

§3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de PRO. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).

 

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

1. De persoon die de PRO afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de PRO.

2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: De PRO (cfr. PRW art. 10-14)

§1:

1° Bij het sluiten van de PRO of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. mail, papieren document of PDF.

2° Ingeval de PRO in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

§2: De PRO of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en volgende informatie:

1° bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;

3° naam en contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming  bij insolventie;

4°  naam, adres, telefoonnummer, mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non- conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenafhandeling;

8° informatie over de GR en het platform van de EU voor online geschillen-behandeling;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen;

 

§3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° nodige ontvangstbewijzen;

2° vouchers en vervoerbewijzen;

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, de uiterste tijd om in te checken, geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs

§1:

1° Na het sluiten van de PRO kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.

2° In dat geval wordt in de PRO aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

§2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.

 

§3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

§4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis- overeenkomst, als voorschot van 100% van het bedrag van de vluchten en 30% van het landarrangement, tenzij anders vermeld.

2. Behalve indien in de PRO anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.

3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de PRO

§1. De reiziger kan de PRO overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. mail, papieren document of PDF, op de hoogte stelt en

2. eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

§2. Degene die de PRO overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

§1: De organisator kan de bepalingen van de PRO, m.u.v. prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. mail, papieren document of PDF, in kennis stelt.

§2: Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen van:

a) de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

b) de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

c) de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

d) het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

§3: Wanneer de wijzigingen van de PRO of vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

§4: Indien de PRO op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk 14 dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

§1. De organisator kan de PRO opzeggen: 1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) 20 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) 7 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 2 à 6 dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren, of 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

§1:

1° De reiziger kan te allen tijde de PRO opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

2° In de PRO kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

§2:

1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de PRO zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

2° In geval van opzegging van de PRO op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

§3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de 7 dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

§1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de PRO opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

§2: Indien een van de reisdiensten niet conform de PRO wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non- conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op prijsvermindering of schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

§3:

1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien onmiddellijke oplossing is vereist.

§4:

1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit

2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de PRO is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

§5:

1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de PRO zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om prijsvermindering en/of schadevergoeding verzoeken.

2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de PRO, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding

§6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de PRO, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

§7: De beperking van kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

§8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

§9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de PRO zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2. Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

§1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

§2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

§3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de PRO begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

§1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstanden bij het vinden van andere reisarrangementen.

§2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.

2. Klachten tijdens de uitvoering van de PRO moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee inte stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

1.  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de GR of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.

2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de GR te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.

3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan € 1250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf € 1250 werd geopend bij de GR.

4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).

5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Standaardinformatie voor pakketreisovereenkomsten in andere dan in deel A bedoelde situaties

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Live To Travel BVBA is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Live To Travel beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

· Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

· De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.

· De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

· De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

· De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

· Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

· De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

· Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

· Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.

· In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook rechtop een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

· De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

· Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Live To Travel BVBA heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE. Wanneer diensten door de insolventie van Live To Travel BVBA niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Bijhuis België, Koning Albert II- laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-(0)2/894.70.00).

Richtlijn (EU) 2015/2302,als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Vereniging Vlaamse reisbureaus - Tel:050/25 00 60 - vvr@vvr.be

 

Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Reisdienstovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt.
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst

2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst

4. Betalingsmodaliteiten

5. Informatie over de interne klachtenbehandeling

6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie

7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1 : De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 : Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Insolventie

4.1 : De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2 : Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

 

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachten- behandeling.

 

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1 : Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2  : Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3  : Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

6.4  : Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5 : Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1 : Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2 : De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3 : De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4 : Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5 : Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) - fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussele-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

Bijzondere voorwaarden van de organisator

Artikel 1: Prijzen

1. De overeengekomen prijs in de PRO is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden

2. De prijs is aangeduid per persoon tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

3. De prijzen bevatten alle diensten & taksen zoals beschreven in het programma of de offerte.

4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

6. Aan dossiers op aanvraag zijn geen dossierkosten verbonden.

7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt geen toeslag gerekend.

 

Artikel 2: Boeking via een doorverkoper

De klant die boekt via een reisbemiddelaar (doorverkoper of reisagent) en niet rechtstreeks bij Live To Travel, kiest deze bemiddelaar als lasthebber. De klant kiest hierdoor ook adres bij de bemiddelaar, in het bijzonder voor de overhandiging van alle documenten gerelateerd aan de reis. De klant gaat dus ook uitdrukkelijk akkoord dat de betaalde reissommen aan deze lasthebber niet bevrijdend zijn tegenover Live To Travel. Indien de klant dit wenst, kan hij ten alle tijden de reissommen direct op de rekening van Live To Travel overmaken.

 

Artikel 3: Formaliteiten

1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

 

Artikel 4: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

 

Artikel 5: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger

1. De annuleringskosten zijn variabel volgens tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

2. Tot 60 dagen voor de afreis: 30% van de reissom met een min. van € 50 pp; van 59 tot 30 dagen voor de afreis: 50% van de reissom met een min. van € 100 pp; van 29 tot 10 dagen voor de afreis: 75% van de reissom met een min. van € 200 pp; van 9 tot 0 dagen voor afreis: 100% van de reissom met een min. van € 250 pp. Annulatie van vluchten en treintickets altijd 100% annulatiekosten ongeacht het tijdstip van de annulering.

3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor vertrek: € 50 pp, minder dan30 dagen voor vertrek: € 100 pp.

Artikel 7: Laattijdige betaling

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal Live To Travel een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

1.     20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

2.     30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

3.     65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Aalst bevoegd.

 

Artikel 10: Corona

De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico's die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

v.u. Live To Travel BVBA, Gentsesteenweg 37, 9300 Aalst (Lic. A7285)

Laat het avontuur beginnen

  • Uw wens is onze missie
  • In-house specialisten
  • Zorgeloos genieten

Wij zijn dé touroperator van de Benelux, met een hart voor Afrika, Oceanië en Droomstranden in de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en de Caraïben. Ons aanbod? Dat vindt u bijna in elk reiskantoor terug. En ja hoor, elk jaar toveren we de reisdromen van zo'n 10.000 reizigers om in pure realiteit!